“شبیه سازی، روشی نوین در آموزش پزشکی”

پزشکی و پیراپزشکی همواره در جوامع مختلف از اهمیت بسیاری برخوردار است. این اهمیت به دلیل نقش مهم دانش آموختگان این رشته در جامعه می باشد. این مهم سبب شده است که همیشه خلاقان بهترین آموزشها برای تعلیم دانشجویان این رشته به کار گیرند تا بدین وسیله خطاها در بالین بیمار به حداقل برسد. یکی از روش های کم کردن این خطاها بیشتر شدن آموزش های عملی همراه با بالاتر بردن کیفیت آموزش می باشد.  از جمله تکنولوژی های جدید قابل استفاده در این زمینه شبیه سازی و واقعیت مجازی است. مزایای آموزش پزشکی از طریق شبیه سازی عبارتند از: افزایش سلامت و امنیت بیمار، کاهش خطاهای پزشکی و کاهش هزینه درمان. مطالعه حاضر به مرور موضوعات آموزش پزشکی که شبیه سازی و واقعیت مجازی می تواند در آنها کارایی داشته باشد، تکنولوژی های زیر شاخه واقعیت مجازی و مشکلات و محدودیت های آنها می پردازد.

https://hmed.mums.ac.ir/article_13700.html

از این رو مهارتکده وارستگان با همکاری واحد پژوهش و آموزش مجازی کارگاه شبیه سازی، روش نوین در آموزش پزشکی به جهت توانمندسازی نیروی انسانی در تاریخ 23 آذر ماه 1400 به مدت 2 ساعت را در مرکز علوم پزشکی وارستگان برگزار کرد. مدرسین این دوره کاربردی عملی، خانم زارعی و خانم دکتر مقبلی به مباحث زیر پرداختند:

  • شبیه سازها و انواع آن
  • ضرورت آموزش مبتنی بر شبیه سازی
  • معرفی شبیه سازها در آموزش پزشکی
  • https://stc.varastegan.ac.ir/