بازدید معاونت سازمان غذا و دارو مشهد جهت اخذ مجوز بازآموزی

بازدید

بازدید معاونت سازمان غذا و دارو

بازدید سازمان غذا و دارو مشهد از مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان انجام شد

این بازدید که در تاریخ 6 شهریورماه صورت گرفت به منظور امکان سنجی امکانات و تجهیزات مرکز جهت اخذ مجوز برگزاری دوره های بازآموزی برای سازمان غذاو دارو بود. مسئولیت این بازدید و اعلام نظر با خانم دکتر شهرکی بود که در راستای برگزاری دوره های مرتبط با گروه کنترل کیفی و صنایع غذایی انجام گردید.

سرانجام در راستای این بازدید مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان بعد از تکمیل مدارک و تایید نهایی مجوز برگزاری دوره های بازآموز سازمان غذا و دارو استان خراسان را دریافت میکند.