آیا فقط دانشجویان وارستگان در این کارگاه ها و دوره ها میتوانند شرکت نمایند؟

خیر شرکت برای عموم آزاد می باشد.

آیا برای شرکت در دوره های مهارتکده محدوه سنی مشخصی وجود دارد؟

برای کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت، محدودیت سنی وجود ندارد ولی برای دوره های مهارتی بلند مدت، حداقل 18 سال باید باشید.

برای شرکت در دوره ها نیاز به مهارت خاصی است؟

برای بعضی از دوره ها، پیش نیاز دوره اعلام می شود اما برای دوره های دیگر نیازی به مهارت خاصی وجود ندارد.

مدارک صادر شده در چه حد معتبر است ؟

مدارک دوره های بلند مدت مهارتی توسط مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی صادر می شود و برای کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت گواهی حضور در کارگاه توسط علوم پزشکی وارستگان صادر می شود.