وبینار بازآموزی مدیریت استراتژیک آزمایشگاه برگزار شد

وبینار مدیریت

وبیناریک روزه آموزش مداوم "مدیریت استراتژیک آزمایشگاه برگزار شد "

وبیناریک روزه آموزش مداوم “مدیریت استراتژیک آزمایشگاه برگزار شد” با تدریس اساتید محترم  آقای دکتر وارسته فوق تخصص ایمونوبیوشیمی،آقای دکتر مصطفی جهانگیر دکتری تخصصی مدیریت، آقای دکتر عادل دکتری اقتصاد سلامت و خانم دکتر پورطالب دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی برگزار شد.

در این وبینار که در تاریخ 7 آذر 1401 بامیزبانی علوم پزشکی وارستگان برگزار شد، به اهمیت مدیریت در آزمایشگاه و رویارویی با فرصت ها و چالش ها و ارائه راهکارهای مؤثر در این خصوص و بهبود شرایط پرداخته شد. این وبینار با 66 نفر بازآموز و با 3 امتیاز بازآموزی با گروه هدف علوم آزمایشگاهی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری همراه بود.

https://stc.varastegan.ac.ir/

http://Ircme.ir/