دوره حضوری 50 ساعته” PCR و RT-PCR”

دوره حضوری 50 ساعته" PCR و RT-PCR"

دوره حضوری 50 ساعته  ” PCR و RT-PCR” با تدریس خانم دکتر کیفی دکتری بیوشیمی بالینی، آقای دکتر حبیبی دکتری هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون، آقای دکتر جاوید دکتری بیوشیمی بالینی و خانم دکتر حسن زاده دکترای تخصصی باکتری شناسی به همت گروه علوم آزمایشگاهی  در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ، در زمستان 99  برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره  مهارت هایی مانند استخراج DNA ژنومی- واکنش زنجیره ای پلی مراز-  (PCR) استخراج RNA – ساخت CDNA ، الکتروفورز، بیوانفورماتیک و طراحی پرایمر را فراگرفتند.

مهمترین مواردی که در این دوره عملی حضوری آموزش داده شد:

مختصری بر DNA و استخراج آن از خون محیطی، همانند سازی DNA در آزمایشگاه، بازدارنده ها و تقویت کننده های PCR، انواع و کاربردهای PCR، آشکار سازی و آنالیز محصول PCR، عیب یابی PCR، مختصری در مورد RNA و استخراج آن از خون محیطی، رونویسی RNA در آزمایشگاه و سیستمهای تکثیر هدف، تکثیر cDNA، بازدارنده ها و تقویت کننده های RT-PCR، تکثیر محصول صحیح، آشکار سازی و آنالیز محصول، منابع آلودگی در RT-PCR