ضیافت تقدیر از اساتید برتر همکار در مهارتکده

تقدیر

تقدیر از اساتید همکار برتر مهارتکده

با توجه به ضرورت کیفیت و کمیت کارگاه ها در واحد مهارتکده وارستگان و با توجه به نیاز مخاطب در بهبود مهارت های مورد نیاز، همکاری اساتید حرفه ای و خبره در هر زمینه از اهمیت بسزایی برخوردار است.

به همین منظور مهارتکده وارستگان در روز پنج شنبه 4 اسفندماه بر آن شد تا از اساتید برتر خود در طی یک سال گذشته که بیشترین تعداد همکاری با درجه رضایت بالا را داشته اند، طی برنامه ای در قالب ناهار، تقدیری به عمل آورد.