دوره های مهارتی در رشته های علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه و فناوری اطلاعات سلامت

دوره های مهارتی در رشته های علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه و فناوری اطلاعات سلامت

پیرو برگزاری جلسات متعدد با اعضای هیات علمی علوم پزشکی وارستگان، تدوین یک دوره مهارتی بلند مدت مرتبط با گروه علوم تغذیه، یک دوره مهارتی بلند مدت برای گروه فناوری اطلاعات سلامت و 4 دوره مهارتی بلند مدت برای گروه علوم آزمایشگاهی در دستور کار قرار گرفته است.