بازدید دکترخرازی فرد، ارزیاب دوره مهارتی و حرفه ای “دستیار کنار دندانپزشک”

دکتر خرازی

بازدید دکترخرازی فرد، ارزیاب دوره مهارتی و حرفه ای “دستیار کنار دندانپزشک”

بدنبال درخواست مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی وارستگان(مهارتکده) مبنی بر برگزاری دوره “دستیار کنار دندانپزشک”، آقای دکتر محمد جواد خرازی فرد، نماینده تیم پایش و ارزیابی دوره، در تاریخ 23 خرداد 98 با هدف بررسی محتوای درسی، امکانات، منابع و تجهیزات، جهت ارائه مجوز برگزاری، از این مرکز بازدید نمود. در این بازدید آقای دکتر احمد ابوالحسنی معاون آموزشی علوم پزشکی وارستگان و دبیر علمی برنامه ، نسبت به معرفی کامل محتوای درسی،تجهیزات، ابزارها و فضای فیزیکی مورد نظر پرداختند و مستندات لازم در این خصوص را ارائه نمودند. همچنین نماینده تیم پایش و ارزیابی دوره، پیشنهاداتی جهت بهتر اجرا شدن دوره مطرح نمودند.

این مرکز در تاریخ  2 مرداد 1398 مجوز اجرای دوره را ، توسط مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت دریافت نمود.