مجوز برگزاری دوره مهارتی “متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی”

پذیرش

بدنیال دریافت مجوز برگزاری دوره های مهارتی بلند مدت، مهارتکده علوم پزشکی وارستگان، مجوز برگزاری دوره “متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی” را از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی دریافت نموده است. این دوره، با توجه به نیاز بالای آزمایشگاه ها به نیروی “متصدی پذیرش و جوابدهی”و  همچنین به منظور تربیت نیروی انسانی با مهارت جهت همکاری در بخش پذیرش و جوابدهی آزمایشگاه های تشخیص طبی با ارائه خدمات با کیفیت به مراجعین،تدوین شده است. لازم به ذکر است کوریکولوم این دوره مهارتی توسط خانم دکتر فاطمه کیفی، مسئول علمی تدوین دوره و از اعضای هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان تدوین شده است.