کارگاه ” مهارت های عمومی میکروبیولوژی ” برگزار شد

میکروبیولوژی-خبر

کارگاه ” مهارت های عمومی میکروبیولوژی ” برگزار شد

با توجه به عدم آموزش حضوری و فعالیت عملی در محیط آزمایشگاه میکروب شناسی در دو سال همه گیری بیماری کرونا، به نظر میرسد آن دسته از دانشجویان و افرادی که اصول پایه میکروب شناسی عملی برای حیطه فعالیت کنونی و یا آینده شغلی آنها ضروری است، مهارت های کافی و عینی در آزمایشگاه را کسب نکرده و نیازمند گذراندن دوره های حضوری می باشند.

با توجه به اینکه متولی برگزاری این دوره؛ گروه کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی مرکز می باشد لذا می توان جامعه هدف را به سمت مسئولین فنی و کنترل کیفی مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی و سایر کارشناسان بهداشتی سوق داد و از این طریق رشته نوپای کنترل کیفی در مرکز نیز معرفی خواهد شد.

به همین منظور مهارتکده علومپزشکی وارستگان این کارگاه را به مدت 5 روز از تاریخ 22 مرداد ماه با تدریس خانم دکتر پزشکی و خانم دکتر صرافان برگزار شد.

از سرفصل های این کارگاه میتوان به عناوین زیر اشاره کرد:

  • اصول اولیه کار در آزمایشگاه میکروبیولوژی وآشنایی با ابزارهای آزمایشگاه میکروبیولوژی
  • استریلیزاسیون در آزمایشگاه
  • آشنایی با انواع میکروسکوپ و روش کار با آن
  • آشنایی با انواع محیط های کشت، آماده سازی و کاربرد آنها در آزمایشگاه میکروبیولوژی
  • آشنایی با انواع روش های کشت در آزمایشگاه میکروبی
  • آشنایی با تکنیک رقیق سازی و شمارش کلی باکتری ها
  • آموزش تهیه اسمیر از نمونه باکتریایی و آشنایی با انواع روش های رنگ آمیزی(ساده و گرم)
  • آشنایی با تکنیک رنگ آمیزی منفی و کپسول در باکتری ها
  • آشنایی با رنگ آمیزی باکتری های اسید فاست (تکنیک زیل نلسن)

در پایان گواهینامه حضور در کارگاه به شرکت کنندگان ارائه می گردد.